Wednesday, December 16, 2015

Omprovsvecka samt prövningar

Anmälningstiden för nästa prövning är öppen nu och ni måste därför snarast gå in och anmäla er via webben (skolans hemsida) om ni vill göra en prövning i något ämne!

Ni som ska skriva omprov i v. 2 kommer under lovet att få information om när de olika omproven ska skrivas. Ni måste därför hålla koll på skolmailen under lovet.

Monday, December 14, 2015

Talanalys - omprov

Dessa två tal kommer ni att få välja mellan när ni ska skriva er talanalys efter lovet. Det är lämpligt att ni redan har valt vilket tal ni vill skriva om när ni kommer till lektionen på måndag. Tiden är anpassad för det.

Måndagen
Under måndagens lektion kommer vi att repetera viktiga saker vi gick igenom under avsnittet om talanalys.

Onsdagen
På onsdagen kommer omprovet  i språkhistoria

Fredagen och måndagen
STHL-tiden och terminens sista lektion används till att skriva analysen. Jag kommer att dela dokument med er som ni ska använda.

Under förberedelserna och vid provet kommer ni att ha tillgång till:
- svenskboken (förutsatt att ni tar med den)
- språkliga checklistan
- era förberedelseanteckningar
- Lista med litteraturvetenskapliga begrepp
  (De blåmarkerade hade vi under taltävlingen)

Analysen skickas in via Urkund
camilla.lindskoug.pauli@analys.urkund.se

Kungens tal till minne av de omkomna och saknade efter tsunamin 2004 (ca. 10 minuter)

Jason Diakités tacktal då han 2012 tilldelades 5i12-priset för sitt arbete mot rasism:

https://www.youtube.com/watch?v=5cC5Jt857jY

Kunskapskrav

Tänk igenom vilket kursbetyg ni ville sikta på och försäkra er om att ni förstått innebörden av kunskapskraven på den nivån.

E

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

Elever kan med viss säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

C

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

Elever kan med viss säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

A

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Elever kan med säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.


Thursday, December 10, 2015

Kriminologi 10/12

Nobelkommitténs motivering till Fredspriset 2015
--------------------------------------------------------------
Läs i tur och ordning följande texter och svara på frågorna

1) Vilken typ av text är det? Identifiera den så detaljerat som möjligt.
2) Varför är den en pålitlig källa?

3) Sammanfatta vad den säger om straffteori

Typer av teorier, förklaringar, auktoriteter på området både historiska och nu levande.


Brottsbalken
1 kap  1§, 3§, 5§ (6§ och 8§), 29 kap 1-5 §, kap 30 1-6 §

Nytt juridiskt arkiv 1982 sidan 17
From följande mening: I enlighet med HovR:ns bedömning skall revisionskärandena fällas till ansvar, M.B. för grov stöld, stöld och häleri, W.N. för grov stöld, K.O. för grov stöld och häleriförseelse samt H.T. för grov stöld och häleri.

Avsnitt 3.2.1 Straffteorier sidan 141


Sammanfattningen sidan 2
Inledning sidan 1
Avsnitten 3.1, 3.1.2, 3.2 och 3.2.2
Sammanfattning sidan 22

Avsnitt 2.1 2.1 Grundläggande förutsättningar för västerländsk straffrättsideologi sidan 17

Synen på straffets funktion
Kapitel 4 Teori sidan 7

Omprov - språkhistoria

Jag kommer att skicka mail till er där det står vilka av områdena ni måste plugga på inför omprovet.
Proven ska skrivas i DigiExam och ingen annanstans, så ni måste ha ordnat det innan onsdag i nästa vecka.

Språkförändring234-235, 251-254 och 258
Följande frågor kommer:
- Redogör för varför språk förändras
- Redogör för hur språk förändras
- Redogör för människors attityder till språkförändringar kan se ut
- Redogör för pågående och framtida förändringar i svenskan

Språkens släktskap: 230-233
- Redogör för hur nya språk blir till
- Redogör för olika germanska språkgrupper och ge exempel på språk från de olika grupperna.
- Redogör för olika indoeuropeiska språkgrupper (förutom germanskan) och ge exempel på språk från de olika grupperna.

Fornsvenskan238-239 + presentation
Presentationen hittar ni i det här inlägget
Presentationen gäller för om man vill ha C

Äldre nysvenska: 240-241

Yngre nysvenska: 242-248
Var beredd på att det kommer någon fråga om Olof von Dahlin och hans inverkan på svenska språket

Nusvenska: 249-250

För de fyra senaste områdena (fornsvenskan-nusvenskan) gäller att ni bör vara förberedda på följande frågor:

- Redogör för vad det var som drev fram språkliga förändringar under perioden
- Redogör för vilka språkliga förändringar som skedde under perioden

Att kunna ge exempel på det man pratar om är alltid en fördel.


Wednesday, December 9, 2015

Omprov: språkhistoria

Ni som har skrivit i DigiExam har fått alla delresultat publicerade där.

Slutresultatet på hela momentet finns infört i era kursmatriser (sista kunskapskravet).

GÅ IN I KURSMATRISERNA OCH KONTROLLERA VAD SLUTRESULTATET BLEV!

Om ni fått F: Jag kommer färdigställa ett dokument med sidor ni måste repetera (det är inte lika för alla - det beror på hur mycket ni missat). Jag kommer även att försöka göra instuderingsfrågor (om det är något ni vill ha?)

Om ni fått E (och ibland även om ni fått F) så måste ni meddela mig om ni vill komplettera för högre betyg än E, så jag vet att jag måste ta ställning till hur mycket och vad ni i så fall ska repetera. NI MÅSTE MEDDELA MIG OMGÅENDE - TYP IDAG.

Omprovet är på onsdagslektionen i vecka 51! Alltså INTE i januari (klassens önskemål)

Freds- och konfliktkunskap 9/12

I En titt på sammanställningen över ordkunskapen


II Avsluta uppgiften att analysera en konflikt i grupp.

Alla bör ha fått följande dokument delade med sig
a) Namn, Namn, Namn: Konflikt
I detta dokument får ni feedback på den rapport edyl där ni redovisat er analys

b) Matris kunskapskraven freds- och konfliktkunskap - BG13B - Förnamn Efternamn PAGY
Det är ditt individuella ackumulerade betygsdokument

Uppgiften avslutas i sedvanlig ordning med en utvärdering. Svara på frågorna nedan i ett mail till mig: karolina.goransson@skola.malmo.se. Följande kunskapskrav står på spel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.

* med viss säkerhet


* med viss säkerhet


* med säkerhet
1) Tycker du att bedömningen av er analys och rapport är rättvis? Varför eller varför inte?

2) Är du nöjd med resultatet (er analys och rapport)? Varför eller varför inte?

3) Hur tänker du framåt på den individuella analysen? Vad tar du med dig från den gruppvisa analysen? (Det kan vara både saker du tänker göra igen och saker du inte tänker upprepa)

4) Vad tycket du om strukturen att läraren delade in grupperna efter önskemål om konflikt och angivande av ambitionsnivå?III Den individuella analysuppgiften finns HÄR.


IV Arbete med  först utvärderingen och därefter antingen terroris uppgiften eller den individuella analysenEnkät om akademisk speed dating

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/forms/d/1wRppJSY_glT3fyyIu4Xy3BBj1M5xMNYB3WMaCSIzcSI/viewform

Tuesday, December 8, 2015

Gymnasiearbete vecka 49

Tisdag 15/12  kl 14.00 är det dags för halvtidsredovisningar.

Redovisningarna måste vara korta (5-10 minuter), koncisa och väl förberedda! (Annars blir vi sittande till midnatt)

Redovisningen ska ha följande struktur:

I Syfte, frågeställning och avgränsningar: VAD undersöker ni och VARFÖR undersöker ni det

II Metoder och material: HUR och VAR söker ni svar på era frågor

III Utvärdering
- Hur långt har ni kommit? Stäm av mot tidsplanen. Vilka frågor är besvarade? Vilka undersökningar är gjorda? Vad blev resultatet?
- Vad har fungerat? Varför har det fungerat?
- Vad har inte fungerat/Vad har inte blivit gjort? Varför blev det så?

IV Mot slutredovisningen: Vad ska ni göra nu? Eventuella tankar om slutresultat, slutrapport och redovisning.

* Den skriftliga halvtidsredovisningen innebär att rapporten är upprättad och innehåller ett antal sidor text. Dessutom ska det dokument och den presentation som ligger till grund för den muntliga redovisningen delas med Camilla och Karolina.

Redovisningen sker i följande ordning
Caroline och Elvira
Adam och Ludwig
Adrian
Albin och Erik
Alexander och Kim
Alfred
Ali
Anders och Saman
Gökcan
Hampus
Hanna
Harald
Henrik och Rebecka
Isak och Mattias
Jeff och Jonatan
Max
Natacha
Patryk
Simon
Suat


Monday, December 7, 2015

Framstegsbloggen på DN.se 151203

Anders Bolling

Vi ska arbeta med texten enligt följande

1) Avstämning av min uppfattning om era vokabulär. Markera med grönt (fullständigt klart) och gult (begriper, vag uppfattning) i det delade dokumentet "Poroblemet: Unga mäns frontallober - Förnamn Efternamn PAGY"

2) Definition av begrepp och förklaringar av fenomen i grupp

3) Läsning av texten

4) Diskussion

Huvudtes i texten är att krig, terrorism och grov kriminalitet alltmer flyter in i vartannat och att de beror på att stater inte kan kanalisera (vissa) unga mäns drift till ärorik kamp eller i förlängningen våld.


Thursday, December 3, 2015

Uppdatering om närmsta tiden på svenskan med Camilla

Det blev ju vabb så vi hann inte prata så mycket denna veckan.

På måndag är det som ni vet läxförhör på den yngre nysvenskan (242-248).
Därefter ska vi upp till Zablockisalen och lyssna på en kort presentation om klassiker och vad poängen med klassiker är. Alla treor ska ha klassikerveckor den närmsta tiden. På grund av min bristfälliga planering missar ni det, men jag ville att ni iaf skulle få ta del av introduktionen av Teresia!

Onsdagen i nästa vecka ägnar vi åt nusvenskan och förbereda för det sista läxförhöret som kommer måndagen därpå.

Lektionerna efter det kommer att ägnas åt talanalys - repetition och omprov

Omprov på språkhistorian för de personer det är aktuellt kommer under omprovsveckan i januari.

De som har fått C på språkhistorian kommer att få en A-uppgift att lösa hemma!

Monday, November 30, 2015

Yngre nysvenska (1732-1906)

Sidor i boken: 242-248 - Läxförhör (det nästsista) på ONSDAG

Jag vill göra er uppmärksamma på att det gick mycket bättre på det senaste läxförhöret när vi hade använt strategier för att läsa aktivt. Därför bifogar jag presentationen om lässtrategier:)

Wednesday, November 25, 2015

Freds- och konfliktkunskap 25/11

Förslag till frivillig ? uppgift i Freds- och konfliktkunskap och eller Kriminologi

* En till tre elever håller i 5-15 minuter av ett lektionspass

* Elev/erna utgår från en aktuell händelse/artikel, nyhetsinslag på TV, radio eller webb.

* Elev/erna  redogör för och eller analyserar händelsen utifrån teorier och modeller som förekommer i undervisningen. I redogörelsen och eller analysen använder elev/erna begrepp från undervisningen. (kunskapskraven 1 - 4).

* Ett alternativ är att elev/erna kritiskt granskar en redogörelse/källa ur antingen ett källkritiskt perspektiv (kunskapskrav 6) eller ur ett "metoden-påverkar-resultaten" - perspektiv (kunskapskrav 5).

Tuesday, November 24, 2015

Gymnasiearbete vecka 48

Nytt loggbokstema: Initiativ och ansvar

Från V-kepsen Entreprenörskap
4. Vara självständig  och ansvarstagande

5. Ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling

Redogör för vilka initiativ du tagit i arbetsprocessen hittills. Vad fick dig att göra det? Vad borde du ha gjort som du inte gjort? Varför har du inte gjort det?

Tycker du att du tagit ansvar hittills? Ge exempel. Varför eller varför inte? Vad kan du göra för att bli mer ansvarsfull?

Handledning
Kim och Alex

Caroline och Elvira

Ludwig

efter behov

Kriminologi 24/11

1) Utvärdering av statistik-uppgiften

Utifrån de delade dokumenten "Bedömning av Uppgift statistik (kriminologi) - BG13B - Förnamn Efternamn PAGY" och "Utveckling av Kriminologi: Uppgift statistik BG13AB och BET13" sk du utvärdera statistik-uppgiften. Skriv svaren i ett mail till mig: karolina.goransson@skola.malmo.se

1) Insåg ni när ni började med uppgiften hur mycket den skulle kräva i form av tid, inläsning och skrivande? Varför låg ni rätt eller fel i er bedömning?

2) Använde ni tiden som anslogs på rätt (ett effektivt) sätt? Varför eller varför inte?

3) Håller du med om den feedback inklusive bedömning av nivå på kunskapskrav som du fått? Varför eller varför inte?

4) Ge gärna feedback på själva uppgiften


2. Läsning av och diskussion om nedanstående texter

Männen tar efter kvinnorna och begår färre brott (Stefan Lisinski, DN.se 151108)

The British Journal of Criminology: The Darker Side of Equality? The Declining Gender Gap in Crime: Historical Trends and an Enhanced Analysis of Staggered Birth Cohorts 

Felipe Estrada på Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet

Monday, November 23, 2015

Freds- och konfliktkunskap 23/11

Forskare: Tredje världskriget igång (Sydsvenskan 151123)

Det tredje världskriget är redan här. Terrordåden i Paris och den franska responsen stärker argumenten för det synsättet. Det menar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.

Läxa nästa gång!

s. 240: Äldre nysvenska
s. 232: Språkens släktskap

Träna på: att använda förkunskaper samt visualisering för att lära er nya saker!


Friday, November 20, 2015

Omprov i talanalys

14/12 --> Repetition
16/12 --> Prov/ skrivtid
18/12 --> STHL antingen vanlig STHL, men kan användas som skrivtid vid behov
21/12 --> Prov/ skrivtid

Omprovet gäller de som inte gjorde talanalysen samt de som inte helt E på den talanalysen som gjordes.

Wednesday, November 18, 2015

Akademisk speeddating torsdag 19/11


 BG13X är en tillfällig grupp för speeddatingen och består av 10 elever från BG13A och följande elever från BG13B: Adam, Harald, Alex, Rebecka, Gökcan, Ludwig, Isak, Patryk, Saman och AlbinKriminologi


A211
Socionom-
utbildningen

A218
Lärar-
utbildningen

A319
Juridik


A312
Sjuksköterska


A308
Social-
psykiatri

A411
09.00
BG13A
BG13B
BG13X
BET13
SA13A
SA13B
09.25
SA13B
BG13A
BG13B
BG13X
BET13
SA13A
09.50
SA13A
SA13B
BG13A
BG13B
BG13X
BET13
10.10
RAST
RAST
RAST
RAST
RAST
RAST
10.30
BET13
SA13A
SA13B
BG13A
BG13B
BG13X
10.55
BG13X
BET13
SA13A
SA13B
BG13A
BG13B
11.20
BG13B
BG13X
BET13
SA13A
SA13B
BG13A
11.40
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid

Svensksamtal - ordning

Svenskasamtalen sker under STHL:en på fredag kl. 9.30. Håll er i närheten av A321. Ca. fem minuter per samtal.

Hanna
Adam
Erik
Jonathan
Isak
Alex
Rebecka
Jeff
Ali

Språkhistoria - fornsvenskan + läxa

LÄXA nästa måndag: fornsvenskan 238-239 + presentation

Syfte med dagens lektion: Att få förståelse för hur svenskan såg ut under fornsvenskan och vad som påverkade svenskan under den tiden.

Språkmål: redogöra

Lektionsupplägg

1. Vi gör dagens läxförhör

2. Vi gör en övning kring stavning

3. Vi läser s. 238-239 i boken (äldre fornsvenskan)

4. Jag har en kort presentation som bygger vidare på innehållet i boken


5. Vi läser utdrag ur Äldre Västgötalagen och diskuterar innehållet.

6. Läxförhör måndag: Fornsvenskan

Länk till Korpen flyger


Tuesday, November 17, 2015

Kunskapskrav i svenska 3 - argumentation


Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundadeargument till stöd för den.


Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.


Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den.Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Glöm inte att många goda tips kring argumentation finns i läroboken för svenska 3.

Gymnasiearbete vecka 47

Fortsatt arbete enskilt eller i grupp


Handledning och avstämning

Anders och Saman

Mattias och Isak

Alfred, Hampus, Ali, Suat, Jakob och Max

 Erik och Albin

Monday, November 16, 2015

Läxa om språkens släktskap

Till på onsdag har ni s. 230-233

Ni som inte hade fixat DigiExam, försök ordna det till nästa gång. Förr eller senare har ni ett större förhör i det systemet och då vill vi kanske inte ha in handskrivet material (om det äskulle vara en uppsats t.ex.)

Saturday, November 14, 2015

Freds- och konfliktkunskap 16/11

Jag är inte på skolan måndag 16/11 då jag åker till Karlskrona med tvåorna. Lektionen är mao inställd men givetvis får ni en uppgift.

1) Läs på och håll er uppdaterade som sprängningarna mm som inträffade i Paris  i fredags (13/11) kväll. Vi kommer att diskutera och analysera detta under tisdagens lektion.

2) Påbörja den individuella examinerande uppgiften på temat terrorism som finns HÄR. Skriv i det delade dokumentet som heter "Terrorism i vår tid - Förnamn Efternamn PAGY". Skriv ovanför kunskapskraven. Skriv helst en löpande text men det är OK att "svara på frågorna".

Thursday, November 12, 2015

Läxa inför nästa måndag - språkförändring!

I boken:

234-235
251-254
258

Frågorna ni ska kunna svara på till det första läxförhöret är:

- Redogör för varför språk förändras
- Redogör för hur språk förändras
- Redogör för människors attityder till språkförändringar kan se ut
- Redogör för pågående och framtida förändringar i svenskan

All information ni behöver finns på sidorna jag har angivit ovan. Läxförhör i DigiExam kommer att ges.

Jag kommer att dela upp språkhistorian och förhöra den bitvis. Läxförhöret på måndag är det första av ca. fem stycken. Kunskapskraven ser ut så här:

Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

Tuesday, November 10, 2015

Gymnasiearbete vecka 46

Handledning baserat på förra veckans "kvartsredovisning" 
De som vi inte hinner idag handleder vi först nästa vecka.

Alfred, Max, Hampus och Mattias

Ali, Anton, Erik, Suat

Jeff och Jonathan

Natacha

Patryk

Adrian

Gökcan

Rebecka och Henrik

Saman och Anders

Thursday, November 5, 2015

Kriminologi 5/11
Analys av terrordåd
Steg 1: Redogör för händelsen
VAD hände? VAR hände det? NÄR hände det? VEM/VILKA utförde dådet?

Steg 2: Analys
VARFÖR hände det?

a) Kategorisera händelsen. (räckvidd och relation till staten samt riktning)

b) Vad drev/motiverade terroristen/terroristerna? (ideologi)

c) Vilken konflikt såg terroristen/terroristerna?

d) Vilka faktiska omständigheter drev terroristen/terroristerna till dådet?

e) Vilka blev konsekvenserna för terroristen/terroristerna, offer, samhället?1
Sarinattacken i Tokyos tunnelbana 1995
Adam
Adrian
Albin
2
Gisslantagningen på OS i Munchen 1972
Alex
Alfred
Ali
3
Ambassadockupationen i Stockholm 1975
Anders
Anton
Caroline
4
Bombdåden i Madrid 2004
Elvira
Erik
Gökcan
5
Bomdbåd i Stockholm 2010
Hampus
Hanna
Harald
6
Kidnappningen av Magnus Falkehed och Niklas Hammarström 2013
Henrik
Isak
Jeff
7
Massakern på Utöya 2011
Jonatan
Kim
Ludwig
8
Bombattentat mot kraftledningar i Jämtland 1998
Mattias
Max
Patryck
9
Massavrättningar i Nordkorea 2013
Rebecka
Saman
Simon