Wednesday, December 16, 2015

Omprovsvecka samt prövningar

Anmälningstiden för nästa prövning är öppen nu och ni måste därför snarast gå in och anmäla er via webben (skolans hemsida) om ni vill göra en prövning i något ämne!

Ni som ska skriva omprov i v. 2 kommer under lovet att få information om när de olika omproven ska skrivas. Ni måste därför hålla koll på skolmailen under lovet.

Monday, December 14, 2015

Talanalys - omprov

Dessa två tal kommer ni att få välja mellan när ni ska skriva er talanalys efter lovet. Det är lämpligt att ni redan har valt vilket tal ni vill skriva om när ni kommer till lektionen på måndag. Tiden är anpassad för det.

Måndagen
Under måndagens lektion kommer vi att repetera viktiga saker vi gick igenom under avsnittet om talanalys.

Onsdagen
På onsdagen kommer omprovet  i språkhistoria

Fredagen och måndagen
STHL-tiden och terminens sista lektion används till att skriva analysen. Jag kommer att dela dokument med er som ni ska använda.

Under förberedelserna och vid provet kommer ni att ha tillgång till:
- svenskboken (förutsatt att ni tar med den)
- språkliga checklistan
- era förberedelseanteckningar
- Lista med litteraturvetenskapliga begrepp
  (De blåmarkerade hade vi under taltävlingen)

Analysen skickas in via Urkund
camilla.lindskoug.pauli@analys.urkund.se

Kungens tal till minne av de omkomna och saknade efter tsunamin 2004 (ca. 10 minuter)

Jason Diakités tacktal då han 2012 tilldelades 5i12-priset för sitt arbete mot rasism:

https://www.youtube.com/watch?v=5cC5Jt857jY

Kunskapskrav

Tänk igenom vilket kursbetyg ni ville sikta på och försäkra er om att ni förstått innebörden av kunskapskraven på den nivån.

E

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

Elever kan med viss säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

C

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

Elever kan med viss säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

A

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Elever kan med säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.


Thursday, December 10, 2015

Kriminologi 10/12

Nobelkommitténs motivering till Fredspriset 2015
--------------------------------------------------------------
Läs i tur och ordning följande texter och svara på frågorna

1) Vilken typ av text är det? Identifiera den så detaljerat som möjligt.
2) Varför är den en pålitlig källa?

3) Sammanfatta vad den säger om straffteori

Typer av teorier, förklaringar, auktoriteter på området både historiska och nu levande.


Brottsbalken
1 kap  1§, 3§, 5§ (6§ och 8§), 29 kap 1-5 §, kap 30 1-6 §

Nytt juridiskt arkiv 1982 sidan 17
From följande mening: I enlighet med HovR:ns bedömning skall revisionskärandena fällas till ansvar, M.B. för grov stöld, stöld och häleri, W.N. för grov stöld, K.O. för grov stöld och häleriförseelse samt H.T. för grov stöld och häleri.

Avsnitt 3.2.1 Straffteorier sidan 141


Sammanfattningen sidan 2
Inledning sidan 1
Avsnitten 3.1, 3.1.2, 3.2 och 3.2.2
Sammanfattning sidan 22

Avsnitt 2.1 2.1 Grundläggande förutsättningar för västerländsk straffrättsideologi sidan 17

Synen på straffets funktion
Kapitel 4 Teori sidan 7

Omprov - språkhistoria

Jag kommer att skicka mail till er där det står vilka av områdena ni måste plugga på inför omprovet.
Proven ska skrivas i DigiExam och ingen annanstans, så ni måste ha ordnat det innan onsdag i nästa vecka.

Språkförändring234-235, 251-254 och 258
Följande frågor kommer:
- Redogör för varför språk förändras
- Redogör för hur språk förändras
- Redogör för människors attityder till språkförändringar kan se ut
- Redogör för pågående och framtida förändringar i svenskan

Språkens släktskap: 230-233
- Redogör för hur nya språk blir till
- Redogör för olika germanska språkgrupper och ge exempel på språk från de olika grupperna.
- Redogör för olika indoeuropeiska språkgrupper (förutom germanskan) och ge exempel på språk från de olika grupperna.

Fornsvenskan238-239 + presentation
Presentationen hittar ni i det här inlägget
Presentationen gäller för om man vill ha C

Äldre nysvenska: 240-241

Yngre nysvenska: 242-248
Var beredd på att det kommer någon fråga om Olof von Dahlin och hans inverkan på svenska språket

Nusvenska: 249-250

För de fyra senaste områdena (fornsvenskan-nusvenskan) gäller att ni bör vara förberedda på följande frågor:

- Redogör för vad det var som drev fram språkliga förändringar under perioden
- Redogör för vilka språkliga förändringar som skedde under perioden

Att kunna ge exempel på det man pratar om är alltid en fördel.


Wednesday, December 9, 2015

Omprov: språkhistoria

Ni som har skrivit i DigiExam har fått alla delresultat publicerade där.

Slutresultatet på hela momentet finns infört i era kursmatriser (sista kunskapskravet).

GÅ IN I KURSMATRISERNA OCH KONTROLLERA VAD SLUTRESULTATET BLEV!

Om ni fått F: Jag kommer färdigställa ett dokument med sidor ni måste repetera (det är inte lika för alla - det beror på hur mycket ni missat). Jag kommer även att försöka göra instuderingsfrågor (om det är något ni vill ha?)

Om ni fått E (och ibland även om ni fått F) så måste ni meddela mig om ni vill komplettera för högre betyg än E, så jag vet att jag måste ta ställning till hur mycket och vad ni i så fall ska repetera. NI MÅSTE MEDDELA MIG OMGÅENDE - TYP IDAG.

Omprovet är på onsdagslektionen i vecka 51! Alltså INTE i januari (klassens önskemål)

Freds- och konfliktkunskap 9/12

I En titt på sammanställningen över ordkunskapen


II Avsluta uppgiften att analysera en konflikt i grupp.

Alla bör ha fått följande dokument delade med sig
a) Namn, Namn, Namn: Konflikt
I detta dokument får ni feedback på den rapport edyl där ni redovisat er analys

b) Matris kunskapskraven freds- och konfliktkunskap - BG13B - Förnamn Efternamn PAGY
Det är ditt individuella ackumulerade betygsdokument

Uppgiften avslutas i sedvanlig ordning med en utvärdering. Svara på frågorna nedan i ett mail till mig: karolina.goransson@skola.malmo.se. Följande kunskapskrav står på spel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.

* med viss säkerhet


* med viss säkerhet


* med säkerhet
1) Tycker du att bedömningen av er analys och rapport är rättvis? Varför eller varför inte?

2) Är du nöjd med resultatet (er analys och rapport)? Varför eller varför inte?

3) Hur tänker du framåt på den individuella analysen? Vad tar du med dig från den gruppvisa analysen? (Det kan vara både saker du tänker göra igen och saker du inte tänker upprepa)

4) Vad tycket du om strukturen att läraren delade in grupperna efter önskemål om konflikt och angivande av ambitionsnivå?III Den individuella analysuppgiften finns HÄR.


IV Arbete med  först utvärderingen och därefter antingen terroris uppgiften eller den individuella analysenEnkät om akademisk speed dating

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/forms/d/1wRppJSY_glT3fyyIu4Xy3BBj1M5xMNYB3WMaCSIzcSI/viewform

Tuesday, December 8, 2015

Gymnasiearbete vecka 49

Tisdag 15/12  kl 14.00 är det dags för halvtidsredovisningar.

Redovisningarna måste vara korta (5-10 minuter), koncisa och väl förberedda! (Annars blir vi sittande till midnatt)

Redovisningen ska ha följande struktur:

I Syfte, frågeställning och avgränsningar: VAD undersöker ni och VARFÖR undersöker ni det

II Metoder och material: HUR och VAR söker ni svar på era frågor

III Utvärdering
- Hur långt har ni kommit? Stäm av mot tidsplanen. Vilka frågor är besvarade? Vilka undersökningar är gjorda? Vad blev resultatet?
- Vad har fungerat? Varför har det fungerat?
- Vad har inte fungerat/Vad har inte blivit gjort? Varför blev det så?

IV Mot slutredovisningen: Vad ska ni göra nu? Eventuella tankar om slutresultat, slutrapport och redovisning.

* Den skriftliga halvtidsredovisningen innebär att rapporten är upprättad och innehåller ett antal sidor text. Dessutom ska det dokument och den presentation som ligger till grund för den muntliga redovisningen delas med Camilla och Karolina.

Redovisningen sker i följande ordning
Caroline och Elvira
Adam och Ludwig
Adrian
Albin och Erik
Alexander och Kim
Alfred
Ali
Anders och Saman
Gökcan
Hampus
Hanna
Harald
Henrik och Rebecka
Isak och Mattias
Jeff och Jonatan
Max
Natacha
Patryk
Simon
Suat


Monday, December 7, 2015

Framstegsbloggen på DN.se 151203

Anders Bolling

Vi ska arbeta med texten enligt följande

1) Avstämning av min uppfattning om era vokabulär. Markera med grönt (fullständigt klart) och gult (begriper, vag uppfattning) i det delade dokumentet "Poroblemet: Unga mäns frontallober - Förnamn Efternamn PAGY"

2) Definition av begrepp och förklaringar av fenomen i grupp

3) Läsning av texten

4) Diskussion

Huvudtes i texten är att krig, terrorism och grov kriminalitet alltmer flyter in i vartannat och att de beror på att stater inte kan kanalisera (vissa) unga mäns drift till ärorik kamp eller i förlängningen våld.


Thursday, December 3, 2015

Uppdatering om närmsta tiden på svenskan med Camilla

Det blev ju vabb så vi hann inte prata så mycket denna veckan.

På måndag är det som ni vet läxförhör på den yngre nysvenskan (242-248).
Därefter ska vi upp till Zablockisalen och lyssna på en kort presentation om klassiker och vad poängen med klassiker är. Alla treor ska ha klassikerveckor den närmsta tiden. På grund av min bristfälliga planering missar ni det, men jag ville att ni iaf skulle få ta del av introduktionen av Teresia!

Onsdagen i nästa vecka ägnar vi åt nusvenskan och förbereda för det sista läxförhöret som kommer måndagen därpå.

Lektionerna efter det kommer att ägnas åt talanalys - repetition och omprov

Omprov på språkhistorian för de personer det är aktuellt kommer under omprovsveckan i januari.

De som har fått C på språkhistorian kommer att få en A-uppgift att lösa hemma!