Tuesday, January 7, 2014

Rätten och samhället 7/1

Brott och straff: brott


 
Diskussionsuppgift 1
Att mörda och stjäla har nästan alltid varit brottsliga beteenden om det inte skett i krigstider. Men dödar man civila i krig, eller stjäl från dem, är det numera ett brott mot folkrätten. Jerzy Sarnecki nämner i programmet tidelag som en gärning som tidvis varit förbjuden handling och tidvis accepterats av samhällets makthavare.
·      Hur kan det komma sig att en gärning vissa årtionden eller århundraden varit straffbelagd och andra tider varit tillåten?
·      Varför är det så att vissa handlingar är brott i vissa länder men tillåtna i andra?


Diskussionsuppgift 2
·      Hur skiljer sig de kriminellt uppbyggda nätverken åt jämfört med traditionell brottslighet?


Diskussionsuppgift 3
Av programmet framgår att de boende i favelorna är obenägna att blanda in polisen vid våldsamheter, eftersom det då ofta blir problem. Ordningen sätts i gungning, eftersom gängen har sina egna hierarkier, sin egen dagordning och sitt eget regelsystem. ”Det är hundraåriga lagar som har förts vidare mellan generationer”, säger en favelabo.
·      Vad som kan hända om samhället inte reagerar på denna maktutövning från kriminella?
·      Vad skiljer den svenska polisens sätt att hantera situationen i Ronna från det sätt polisen i Rio agerar?
·      Kan du se några för- respektive nackdelar med de olika tillvägagångssätten?
·      Vilken var grunden till att Jerzy Sarnecki och den svenska polisen menade att det finns större möjligheter att komma till rätta med kriminella gängbildningar i Sverige än i Brasilien?


Diskussionsuppgift 4
Av programmet framgår att kriminaliteten är hög i fattiga områden med blandad etnicitet. Forskning har visat att brottsligheten inte är kopplad till etnicitet utan till livet i fattigdom.
·      Hur förklaras detta? 
·      Finns det någon motsvarighet till favelorna i Sverige? Motivera ert svar.
·      Hur viktigt är det med av samhället ordnade sociala strukturer som håller samman människor?

No comments:

Post a Comment