Thursday, January 30, 2014

Prov i historia: Revolutionernas tid

OBS att du trots att det är ett open-book-prov måste läsa innnan!

Läs på:
* Samband historia sidorna 229-262 (inte det om Napoleon på sidorna 246-247) - läs ALLTING en gång, fokusera därefter på svart text.
* Anteckningar
* Repetera dina kunskaper om källkritik och historiebruk (sidorna 15-17 respektive 31-32 i läroboken)

Provet ger möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav


E

C

A
Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Översiktligt

Utförligt


Utförligt och nyanserat.

Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en dem och motiverar med omdömen sitt val.


Enkla

Nyanserade
Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Översiktligt

Utförligt


Utförligt och nyanseratEleven ger exempel på och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.

Enkla exempel förklarar översiktligt

Enkla exempel förklarar utförligt

Komplexa exempel förklarar utförligt och nyanserat


Eleven kan använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Använda med viss säkerhet och några historiska begrepp

Använda med viss säkerhet och historiska begrepp

Använda med säkerhet och historiska begrepp


Eleven kan söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra reflexioner om materialets relevans
Med viss säkerhet söka etc och göra enkla reflexioner

Med viss säkerhet söka etc och göra välgrundade reflexioner

Med säkerhet söka etc och göra välgrundade och nyanserade reflexioner
I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterium om källans användbarhet och betydelse för tolkningen.
Något kriterium
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med omdömen olika tolkningsmöjligheter av materialet.


Enkla omdömen

Nyanserade omdömen


Eleven kan redogöra för några historiska skeenden och händelser som använts på olika sätt samt förklara varför de använts olika.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


No comments:

Post a Comment