Monday, May 4, 2015

Samhällskunskap 4/5

Frihandel är den rådande trenden och det finns ett flertal internationella organisationer som arbetar med och för fri handel.

Dokumentet "Internationella ekonomiska organisationer BG13B" är delat med alla i klassen. För varje organisation och elevpar finns en tabell som ska fyllas i.

Källor: Organisationens hemsida, NE, Wikipedia på svenska och engelska.

Sista rutan heter Analys och diskussion och i den kan ni i löpande text svara på = diskutera någon eller flera av följande frågor:
A.   Lever organisationen upp till sitt syfte? /Lyckas organisationen göra det den är skapad att göra?
B.   Ge exempel på förändringar som organisationen genomdrivit och vad konsekvenserna blev – blev konsekvenserna de förväntade?
C.   Varför eller varför inte lyckas organisationen uppnå sina mål/syften?
D.  Hur påverkar organisationen Sverige (eg. Sveriges ekonomi)?
E.    Vad tycker ni om organisationen? Varför tycker ni så?

Tänk i olika aspekter! Ekonomiska, sociala, politiska, miljö mfl

Källor: Dagstidningar på svenska och andra språk, politiska och eller ekonomiska tidskrifter, organisationernas hemsidor, svenska myndigheter ex utrikesdepartementet, kommerskollegium mfl

No comments:

Post a Comment