Thursday, March 13, 2014

Litteraturen!

Centralt innehåll

  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
Kunskapskraven

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.


Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden

Provsituation

Prov: torsdag v. 14
Hjälpmedel: läroboken med de tidigare texterna

Fråga på E-nivå:
Du kommer att få sammanfatta innehållet i två av verken.
(Sammanfattningarna måste ge en övergripande bild av verket, och det måste vara rättvisande)
Uppgift på E-A-nivå:
Du kommer att få ett nytt verk på samma tema. Du ska läsa verket och:

  • jämföra temat med de andra texterna vi läst (E-A)
  • reflektera över innehåll och form, dvs. fundera över hur författaren skrivit och varför hen har uttryckt sig så (C-A)
  • koppla innehållet till allmänmänskliga förhållanden (A)


No comments:

Post a Comment