Friday, November 21, 2014

Novels - The task

Lathund till kunskapskraven

Hur mycket du förstår av det du läser (F --> A)
Hur väl du kan uttrycka det (F --> A)
Hur mycket du bidrar till att det blir en bra bokdiskussion (F --> A)

Uppgift

Ni ska ha boksamtal i grupper vid tre olika tillfällen
Till varje tillfälle ska ni:

  • Ha läst till ett visst ställe i boken
  • Ha förberett två diskussionsfrågor
  • Ha förberett central scen till varje boksamtal. Du ska kunna beskriva scenen och förklara varför du anser att den är central och viktig för handlingen
När ni inte har boksamtal

- Läs boken
- Träna på English Practise

Kunskapskrav

E


Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer


Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

(Ex. på att visa sin förståelse: diskutera med fokus på romanen, hänvisa till händelser i romanen, ha funderingar på vad som kommer att hända grundat i det du redan läst, kunna diskutera vad som motiverar de olika karaktärerna till olika handlingar, kunna identifiera viktiga och centrala händelser i romanen och motivera varför de är centrala)


I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

(Ex. på fungerande strategier: ha förberett bra diskussionsfrågor och lagt dem i mappen kvällen innan, ha förberett en presentation av en central scen till varje gång, ha läst till rätt ställe i boken så att man kan delta, ta initiativ till att kommunicera, ställa följdfrågor som utvecklar och fördjupar diskussionen)


C


Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att medtillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.


A

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i skriven engelska


Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.

No comments:

Post a Comment