Tuesday, March 10, 2015

Samhällskunskap 9/3

Måndag 23/3 är det prov på nationalekonomiska teorier. Provet är ett sk "open book test" vilket innebär att du får använda anteckningar, lärobok och internet under provet. Det innebär dock inte att du inte måste förbereda dig.

Förbered dig genom att läsa igenom dina anteckningar och läroboken. Du kan också hitta andra källor i förväg. Ett tips är att skriva ut dina anteckningar - särskilt om du tänker skriva på datorn. Ni kommer att få välja mellan att skriva på datorn och skriva på lösblad.

Provet omfattar fyra nationalekonomiska teorier: klassisk nationalekonomi, marxism, keynesianism och monetarism.

Reflex 123 sidorna 383 - 408. Du kan också repetera politiska ideologier sidorna 145 - 150 samt allmän ekonomisk teori 303 - 323 och 327 - 343

   

Provet ger möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav
SAMSAM 02
E

C

A
Eleven kan redogöra * för några centrala teorier och diskutera deras styrkor och svagheter.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat
Dessutom kan eleven redogöra * för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.


* översiktligt


* utförligt


* utförligt och nyanserat


Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet 


** enkla 

* med säkerhet ** nyanserade 


Eleven diskuterar * orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.


* översiktligt


* utförligt


* utförligt och nyanserat


Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med ** omdömen andras ståndpunkter.
* enkla 

** enkla

* välgrundade

** enkla

* välgrundade och nyanserade
** nyanseradeNo comments:

Post a Comment