Wednesday, August 27, 2014

Grupparbete samhällskunskap!


Uppgift

Ta reda på partiernas åsikter och förslag inom följande områden inför nästa mandatperiod:

- Jobb till ungdomar
- Bostäder till ungdomar
- Satsa på skolan?
- Satsa på försvaret?
- Skatterna: krogmomsen och inkomstskatterna

Fakta ska redovisas i en  power - point. Åsikterna och förslagen ska kopplas till partiets ideologi/åsikter i övrigt.

Ni ska också ta reda på vem partiet vill ha som finansminister (handelsminister, biståndsminister, näringsminister, arbetsmarknadsminister)

Redovisningen ska innehålla bilder på valaffischer eller annonser. TV-reklam odyl går också bra. (Bild på lämpligt citat är ok). Budskapen ska kopplas till partiets ideologi/åsikter i övrigt.

Presentationen ska inledas med partiets namn och symbol. Källor, även bildkällor, ska redovisas på sista bilden.

Arbetsgång
1) Onsdag 27/8  - introduktion och planering
2) Någon gång måndag 1/9 - 3/9 - fältarbetet (informationsinsamling)
3) Onsdag 3/9 - sammanställa redovisning
4) Måndag 8/9 - redovisningCenterpartiet
Adam
Adrian
Albin

Krist-
demokraterna
Caroline
Elvira
Erik

Moderaterna
Harald
Henrik
Isak

Sverige-
demokraterna
Mattias
Max
Rebecka

Folkpartiet
Alexander
Alfred
Anders

Miljöpartiet
Gökcan
Hampus
Hanna

Social-
demokraterna
Jeff
Jonatan
Ludwig

Vänsterpartiet
Saman
Simon
Kunskapskrav samhällskunskap
E
C
A
Eleven diskuterar *
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
översiktligt
* utförligt
*utförligt och nyanserat
Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med **omdömen andras ståndpunkter.
* enkla  ** enkla
* välgrundade


** enkla
*välgrundade och nyanserade 

** nyanserade
I arbetet med samhällsfrågor kan * eleven söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra ** reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
* med viss säkerhet

** enkla
* med viss säkerhet

** välgrundade
* med säkerhet

** välgrundade och nyanserade
Eleven kan *, och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentations-
former samt formulerar ** sig i förhållande till källorna

* med viss säkerhet
* med viss säkerhet** självständigt
* med säkerhet  
** självständigt

Kunskapskrav kommunikation
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
à

à

à
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Utifrån planeringen genomför eleven presentationen * med handledare **.

* i samråd


* efter samråd


*efter samråd

** samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.
I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar *.


* med viss säkerhet.* med viss säkerhet* med säkerhet
No comments:

Post a Comment