Wednesday, April 6, 2016

Kunskapskrav till provet

Inför provet om världsreligionerna är det viktigt att förbereda er för att visa följande förmågor:

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser
om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.

Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

(kriterierna för C-nivå)


Förbered anteckningar som ni kan ha med er till provet. Provet är den 18/4.

No comments:

Post a Comment